Avizul anual

Acordarea avizului se face în baza depunerii la sediul Filialei de către solicitant a următoarelor documente:

– copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), obligatoriu valabilă pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

Conform hotărârii nr.18/07.06.2023 valoarea minimă a riscului asigurat este pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care își exercită profesia în regim de voluntariat precum și membri asociați ai OAMGMAMR care își exercită profesia în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurarări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, pentru echivalentul  în lei al sumei de 10.000 euro;

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2023.

Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

raportul per salariat din REVISAL semnat, ștampilat și datat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar. Valabilitatea Revisalului este de 30 zile de la data emiterii;

dovada acumularii numărului de 30 credite EMC obtinute în anul 2023.

dovada plății cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei cărora NU li se reține lunar pe ștatul de plată şi NU virează lunar în contul organizației cotizația de membru

Certificatul de membru;

Documente care atestă întreruperea de activitate, după caz (decizie încetare loc de muncă anterior, contract individual de muncă nou etc.);

Documente care atestă alte schimbări (exemplu: schimbarea numelui – copie certificat de căsătorie/ hotărâre de divorț după caz etc.);

NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea/exercita profesia de asistent medical vor transmite şi certificat medical tip A5 (certificat de sănătate fizică şi psihică) în vederea eliberării avizului anual.

Conform prevederilor Hotararii nr.5 din 11.03.2020 a Consiliului National al OAMGMAMR avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Membrilor OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile necesare acordării avizului și care solicită avizul după 31 decembrie 2023, eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și îndeplinirii tuturor condiţiilor legale.

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se va elibera numai dacă sunt îndeplinite condițiile conform legislației în vigoare. Întocmirea și transmiterea avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face în termen de 15 zile lucrătoare. În cazul în care una din condițiile amintite mai sus nu este îndeplinită dosarul se consideră respins, reluându-se procedura la cererea solicitantului după completarea dosarului. Termenul de procesare al dosarelor redepuse este de 15 zile lucrătoare. Eliberarea adeverințelor pentru participare la concurs/examen se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea documentelor.