Avizul anual

Acordarea avizului se face în baza depunerii de către solicitant la sediul filialei a următoarelor documente:

– copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), obligatoriu valabilă pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. Valoarea minimă a riscului asigurat este:
a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4.000 euro;
c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.
Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

raportul per salariat din REVISAL semnat, ștampilat și datat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar. Valabilitatea Revisalului este de 30 zile de la data emiterii;

numărul de 30 credite EMC obtinute în anul 2018. Conform metodologiei EMC cursul de resuscitare cardiorespiratorie este obligatoriu o dată la 5 ani.
Se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Buzău, precum şi chitanţele de la plata abonamentelor integrale la revista “Ars Medica”, “Viaţa Medicală”, etc );

dovada plății cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei cărora NU li se reține lunar pe ștatul de plată şi NU virează lunar în contul organizației cotizația de membru

Certificatul de membru – în original.

Pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare se va depune o copie legalizată după diploma de studii;

copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz (decizie incetare loc de munca anterior, contract individual de munca nou etc.);

– Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate – pentru perioade mai mari de 6 luni, (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.

copii dupa documente care atestă alte schimbări (exemplu: schimbarea numelui – copie certificat de casatorie/ hotarare de divort dupa caz etc.);

NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea/exercita profesia de asistent medical vor depune şi certificat medical tip A5 (certificat de sănătate fizică şi psihică) în vederea eliberării avizului anual.

Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale de autorizare a exercitării profesiei se va face in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau unui imputernicit cu procura notariala, pe baza de semnatura.
Avizul anual de libera practica se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare. In cazul in care una din conditiile amintite mai sus nu este indeplinita dosarul se considera respins, reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului. Termenul de procesare al dosarelor redepuse este de 15 zile lucratoare.

Termen eliberare documente
Eliberarea certificatelor de membru si a avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau unui imputernicit cu procura notariala, pe baza de semnatura.
Avizul anual de autorizare a exercitării profesiei se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare.
Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor.
In cazul in care una din conditii nu este indeplinita dosarul se considera respins.