Grad principal 2019

Aici vor fi postate informaţiile referitoare la examenul de grad principal – sesiunea 2019, pe măsură ce le primim.

 

Adeverintele provizorii pot fi eliberate personal candidatilor declarati promovati sau imputernicitilor acestora (prin procura notariala), dupa data de 6.11.2019.

 

 

Examenul pentru asistenţi medicali generalişti, surori medicale şi oficianţi medicali va avea loc la Şcoala Postliceală Sanitară ”Vasile Alecsandri” (str. Transilvaniei, nr. 90).

Examenul pentru asistenţi medicali – celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti va avea loc la sediul OAMGMAMR Buzău (str. Bistriţei, nr. 30-32).

03.10.2019 DEROGARE – Pot participa la examen asistenţii medicali generalişti, moaşele, asistenţii medicali, surorile medicale şi oficianţii medicali care îndeplinesc condiţia  de experienţă profesională de 5 ani cel târziu la data de 5 ianuarie 2020.

La sedinta Consiliului National din 10-12.09.2019 s-a hotarat folosirea metodologiei de organizare a gradului principal din 2018. (poate fi descarcata de aici)

Cuantumul sumei de participare la exameneste de 150 lei/participant. Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984. Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2019”.

La înscriere, candidatul trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente:

 1.  cererea de înscriere, cu datele de contact;
 2.  declaraţie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către O.A.M.G.M.A.M.R., conform anexei nr. 5;
 3.  copia actului de identitate valabil până la data susţinerii examenului;
 4.  copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberate/eliberat de una dintre instituţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a). La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 5.  copia atestatului de echivalare, după caz;
 6.  în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (3), candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;
 7.  adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă:
  – experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
  – condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (2);
 8.  copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 9.  dovada plăţii sumei de participare la examen.

Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Dosarele de înscriere se depun personal sau prin împuternicit (prin procură notarială), la sediul filialei, în perioada 1-15 octombrie 2019.

Examenul de grad principal sesiunea 2019 se desfăşoară după cum urmează:

  • În data de 24.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
  • În data de 25.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

Candidații au acces în sălile de susținere a testului-grilă între orele 8:30 și 8:45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2019:

Medicină generală

Farmacie

Balneofiziologie

Igienă de cabinet stomatologic

Igienă şi sănătate publică

Laborator

Medico-social

Moaşe-O.G.

Nutriţie şi dietetică

Radiologie

Stomatologie