Grad principal 2021

Aici vor fi postate informaţiile referitoare la examenul de grad principal – sesiunea 2021, pe măsură ce le primim.

Examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali va avea loc la sediul Şcolii Postliceale “Vasile Alecsandri” din Buzau, în data de 2 septembrie 2021.

Examenul pentru asistenţi medicali-celelalte specializări altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali va avea loc la sediul filialei, în data de 3 septembrie 2021.

Va asteptam la ora 8:00, având la dumneavoastră cartea de identitate.

 

 

-OAMGMAMR s-a adresat către INSP în vederea desemnării, de către acesta, a unui reprezentant pentru discuții privind stabilirea măsurilor de protecție necesare împotriva răspândirii infecției cu SARS-Cov-2. Vă vom transmite, în perioada imediat următoare, măsurile comunicate de INSP în acest sens.  >>>>> INSTRUCȚIUNI privind măsurile igienico-sanitare ce trebuie respectate în organizarea și în desfășurarea examenului de grad principal

Adeverințele de vechime nu pot fi luate în considerare; pentru înscriere aveți nevoie de adeverință de experiență profesională, similare cu cele de mai jos:

 

În baza Referatului MS nr. IM 6719/04.08.2021, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul MS nr. 1137/2018.

 

Examenul de grad principal-sesiunea 2021 se desfăşoară după cum urmează:

 • În data de 02.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 • În data de 03.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali-celelalte specializări altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

 

Înscrierile se fac la sediul filialei, în perioada 26 iulie – 10 august 2021, în timpul programului cu publicul.

 

 1. Documente necesare înscrierii:

La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

a)cererea de înscriere, cu datele de contact;

b)declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c)copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d)copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e)copia atestatului de echivalare, după caz;

f)în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

g)adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

  • Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
  • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății   613/2013privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 

h)copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i)dovada plății sumei de participare la examen. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant. Suma se va plăti personal în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984; Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2021

 

 

Note:
  • Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii  78/2014privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.
  • În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.
  • salariații care încheie un contract de muncă cu normă întreagă, de 8 ore/zi, pe lângă care dețin unul/mai multe contracte de muncă încheiate cu timp parțial/contract de voluntariat (conform Legii nr. 78/2014) într-un an de muncă, NU cumulează experiența profesională pentru mai mulți ani de muncă ci tot un an. În mod similar, experiența profesională dobândită ca urmare a exercitării profesiei în specialitate în baza mai multor contracte de muncă cu timp parțial în același interval de timp, NU se cumulează.
  • Comisia de examen va verifica și respectareacelorlalte condiții de exercitare a profesiei prevăzute de lege pentru
   profesia în cauză, respectiv OUG nr. 144/2008, cum ar fi avizele anuale pentru perioadele înscrise în adeverință.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 

 

 

Bibliografie: